Statut

Na podlagi 4. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list RS št. 61 z dne 13. 06. 2006 je zbor članov Društva ekonomistov v zdravstvu dne 18. 05. 2007, 05. 09. 2007, 26. 11. 2009 in 15. 05. 2013 sprejel:

STATUT

1. člen

Društvo ekonomistov v zdravstvu (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno nepridobitno združenje strokovnjakov, ki delajo na kateremkoli ekonomskem ali organizacijskem področju v zdravstvu Slovenije.

2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Ljubljani, Riharjeva ulica 38. Pečat društva je okrogel (premera 3 cm), na obodu pečata je besedilo: “Društvo ekonomistov v zdravstvu”.

Društvo zastopa zastopnik (predsednik društva), ki skupaj z društvom, ki je pravna oseba, odgovarja za zakonitost poslovanja društva.

Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

3. člen

Osnovni namen in naloga društva je pospeševanje razvoja in uveljavljanje ekonomike ter organizacije zdravstva v praksi ter skrb za strokovni razvoj članstva ter zastopanje teh dejavnosti in njihovih nosilcev v družbi. V ta namen opravlja naslednjo nepridobitno dejavnost:
–    organizira strokovna izpopolnjevanja s področja ekonomike, organizacije in upravljanja zdravstva v različnih oblikah za člane društva,
–     oblikuje posamezne konkretne rešitve, pomembne za celotno Slovenijo s področja ekonomike in organizacije zdravstva,
–     pripravi ali sodeluje pri pripravi osnov za podiplomski študij ekonomike, organizacije in upravljanja v zdravstvu ter oblikovanja zdravstvene politike,
–     sodeluje pri pripravi posameznih projektov in nalog, ki jih pripravljajo drugi nosilci, v posameznih primerih pa lahko vodi delo na posameznih projektih tudi društvo samo,
–     povezuje člane društva in jim pomaga pri reševanju zahtevnejših nalog v praksi,
–     zastopa interese članov društva pred javnostjo in institucijami zdravstvenega sistema,
–     sodeluje z domačimi in tujimi organizacijami ter posamezniki, ki se ukvarjajo z ekonomiko in organizacijo zdravstva,
–     organizira družabno dejavnost društva.

Društvo lahko zaradi uresničevanja namenov in ciljev kot dopolnilo k nepridobitni dejavnosti opravlja tudi pridobitno dejavnost. Pridobitna dejavnost vključuje vse dejavnosti iz nepridobitne dejavnosti, ki jih društvo opravlja za nečlane društva.

4. člen

Delovanje društva je javno. Za javnost dela društva skrbi njegov zastopnik.

Društvo svoje člane obvešča:
–      s pravico vpogleda v zapisnike organov društva,
–      preko spletne strani društva,
–      preko sredstev javnega obveščanja.

Društvo o svojem delu obvešča širšo javnost tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov in organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren zastopnik društva.

5. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. Člani društva so lahko fizične osebe. Člani društva so redni in častni.

Redni član je lahko vsakdo, ki dela na ekonomskem ali organizacijskem področju v zdravstvu ali se za ta področja zanima. Član društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan.

Častno članstvo se podeljuje domačim in tujim strokovnjakom, ki imajo pomembne zasluge za razvoj ekonomike in organizacije zdravstva v Republiki Sloveniji. Naziv častnega člana podeli zbor članov društva na predlog upravnega odbora društva. Kriterije za naslov častnega člana sprejme upravni odbor. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni redni član društva, nima pravice odločanja v organih društva.

6. člen

Redne člane sprejema upravni odbor društva na podlagi lastnoročno izpolnjene prijave in plačane članarine. O sprejetih članih se obvesti zbor članov društva.

Če upravni odbor odkloni sprejem v članstvo, se kandidat lahko pritoži na zbor članov društva. Sklep zbora članov društva je dokončen.

7. člen

Člani društva imajo pravico:
–      sodelovati pri vseh aktivnostih društva,
–      voliti in biti voljeni v organe društva,
–      dajati pobude in predloge za izboljšanje dela društva,
–      pri svojem delu uporabljati skupne dosežke in rezultate delovanja društva,
–      biti seznanjeni s poslovanjem društva.

Člani društva so dolžni:
–      uresničevati program društva,
–      delovati v skladu s statutom društva,
–      redno poravnati članarino,
–      dajati društvu informacije, ki so pomembne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
–      varovati ugled društva.

8. člen

Članstvo v društvu preneha:
–      z izstopom, če član društva pisno izjavi upravnemu odboru, da izstopa,
–      s črtanjem, če član društva kljub pisnemu opozorilu ne plača članarine več kot eno leto,
–      z izključitvijo, če član društva deluje v nasprotju s statutom društva,
–      s smrtjo.

O izključitvi iz društva odloča upravni odbor. Na sklep o izključitvi se lahko član pritoži na zbor članov društva, ki o zadevi dokončno odloči.

9. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:
–      s članarino,
–      z opravljanjem storitev,
–      z dotacijami in donacijami,
–      s prispevki, darili in volili,
–      iz drugih virov.

10. člen

Organi društva so:
–      zbor članov,
–      upravni odbor,
–      nadzorni odbor,

11. člen

Organi društva se volijo na zboru članov društva. Volitve izvede volilna komisija, ki jo imenuje zbor članov. Listo kandidatov pripravi kandidacijska komisija, ki jo imenuje upravni odbor.

12. člen

Zbor članov je najvišji organ društva. Sestavljajo ga vsi člani. Sklicuje se najmanj enkrat vsako leto. Zboru članov so odgovorni vsi organi in predstavniki društva.

Pristojnosti zbora članov so:
–      sklepa o dnevnem redu zbora članov,
–      sprejema in spreminja statut in druge akte društva (pravilnike, poslovnike),
–      voli in razrešuje člane in organe društva,
–      sprejema program dela društva,
–      sprejema finančni načrt in letno poročilo društva,
–      sprejema sklepe o povezovanju in združevanju društva z drugimi društvi,
–      voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika ter člane upravnega odbora in nadzornega odbora,
–      odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora in nadzornega odbora,
–      dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
–      odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
–      sklepa o prenehanju društva.

13. člen

Zbor članov dela na skupnem zasedanju. Za vodenje zasedanja se izvoli:
–      delovno predsedstvo – 3 člani,
–      verifikacijska komisija – 3 člani,
–      volilna komisija – 3 člani, če so na dnevnem redu volitve,
–      zapisnikar in dva overovatelja.

Zbor članov je lahko reden in izreden.

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov društva. Če je prisotnost manjša, se zbor odloži za 15 minut, nato pa zbor odloča z večino prisotnih članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani odločijo za tajni način glasovanja. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica prisotnih članov.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja.

Zbor članov sklicuje upravni odbor. Predlog dnevnega reda  rednega zbora članov pripravi upravni odbor društva.

V posebnih primerih se na predlog upravnega odbora društva ali na zahtevo petine članov društva ali na zahtevo nadzornega odbora skliče izredni zbor članov društva. Vsak član društva lahko poda pisni predlog za dnevni red izrednega zbora članov vsaj 8 dni pred zasedanjem. Če upravni odbor izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi, za katero je sklican.

14. člen

Zbor članov društva voli 13 (trinajst) članski upravni odbor društva, in sicer: predsednika, tajnika, blagajnika in 10 članov, ki morajo biti imenovani tako, da je zagotovljena zastopanost vseh območij v Republiki Sloveniji.

Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta.

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter med dvema zboroma  članov vodi društvo po programu in sprejetih sklepih.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica njegovih članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Upravni odbor:
–      sklicuje zbor članov,
–      izvršuje sklepe zbora članov,
–      vodi ter organizira delo društva med dvema zboroma članov,
–      poroča zboru članov o svojem delu,
–      določa višino članarine,
–      upravlja s premoženjem društva,
–      skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
–      pripravlja predloge aktov društva
–      obravnava in sklepa o pritožbah članov
–      odloča o prenehanju članstva.

Upravni odbor lahko na podlagi pooblastila zbora članov sprejema tudi interne akte društva (pravilnike, poslovnike).

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno

Sklepi upravnega odbora so sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica članov upravnega odbora. Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisij so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo k sodelovanju pri delu komisije povabi tudi zunanje sodelavce.

15. člen

Nadzorni odbor društva ima 3 člane in 2 namestnika, ki jih zbor članov izvoli za 4 leta. Predsednika nadzornega odbora izmed sebe izvolijo člani nadzornega odbora. Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov društva in nadzira zlasti njegovo finančno poslovanje. Enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem mora nadzorni odbor obvezno opraviti pred obravnavanjem  letnega poročila na zboru članov.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem tudi člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa na njih odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

16. člen

Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje odbora, predstavlja in zastopa društvo ter skrbi za izvajanje sklepov zbora članov in upravnega odbora.

17. člen

Tajnik društva skrbi za administrativno delovanje društva in za arhiv ter v primeru daljše odsotnosti zamenjuje predsednika.

18. člen

Blagajnik društva vodi finančno in materialno poslovanje društva v skladu z računovodskimi standardi za društva.

19. člen

Društvo zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju v skladu z Zakonom o društvih (ZDru-1) in Slovenskim  računovodskim standardom 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah.

20. člen

Društvo vodi poslovne knjige po načelih dvostavnega knjigovodstva.

21. člen

Društvo mora ločeno izkazovati podatke o finančnem in materialnem poslovanju pridobitne dejavnosti. Sodilo za razvrščanje stroškov se upošteva razmerje med prihodki, doseženimi  z opravljanjem pridobitne dejavnosti, in prihodki, doseženimi z opravljanjem nepridobitne dejavnosti v obračunskem obdobju.

22. člen

Za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, društvo izdela letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom  ter poročilo o poslovanju društva.

23. člen

Ob statusnih spremembah oziroma prenehanju društva mora društvo izdelati letno poročilo tudi med letom na dan statusne spremembe ali na dan prenehanja društva.

24. člen

Letno poročilo za preteklo poslovno leto društvo predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v skladu z 29. členom ZDru-1.

25. člen

Društvo ima svoj transakcijski račun  pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana.

26. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme zbor članov. Člani na rednem zboru članov  vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno poročilo.

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

27. člen

Društvo mora ob spremembi imena, sedeža (naslova), zastopnika ali druge določbe temeljnega akta pri pristojni upravni enoti vložiti zahtevo za registracijo spremembe v 30-ih dneh od nastanka spremembe.

28. člen

Društvo preneha obstajati:
–      z razpustom, če tako sklene zbor članov društva,
–      po samem zakonu.

Če društvo preneha obstajati, preide njegovo premoženje na Zvezo ekonomistov Slovenije, Ljubljana.

29. člen

Ta statut velja od dneva sprejema.

Statut: (pdf, 141 KB)

Ljubljana, dne 15. 05. 2013

Predsednica:
Nevenka Banović, univ. dipl. ekon.