Zbornik in prezentacije 18. jesenskega srečanja Društva ekonomistov v zdravstvu – Radenci, 15. in 16. oktober 2015

 


Zbornik: Evropa, zdravstvo in mi

 

 

 

Prezentacije:
– mag. Eva Helena Zver: Primerljivost ekonomskih in drugih kvantitativnih vidikov zdravstva med Slovenijo in EU
– prof. dr. Andrej Robida: Primerljivost kvalitete storitev in posameznih standardov EU s Slovenijo
– Janez Lavre: Akreditacije in ISO standardi – smo primerljivi z EU?
– Klemen Ganziti: Kaj nam je prinesla Direktiva EU o čezmejnem zdravljenju
– mag. Robert Cugelj: Tržne možnosti in priložnosti slovenskega zdravstva v EU
– Tomaž Glažar: Stališča Ministrstva za zdravje do tržne dejavnosti

– Milojka Kolar Celarc: Usmeritve za upravljanje in vodenje zdravstvenih zavodov v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025
– Ivan Tibaut: Predstavitev pomurske zdravstvene regije
– Samo Fakin: Finančno poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2015 – 2017 s pogledom na aktualne dogodke
– Mircha Podrugovac in doc. dr. Tit Albreht: Doseganje kvalitativnih vidikov zdravja v Sloveniji in drugih državah EU
– mag. Martin Toth: Najbolj značilni sistemi zdravstvenih zavarovanj v Evropi in načini plačevanja izvajalcev
– Miran Golub: Ali so naše lekarne tako dobre kot v EU ali celo boljše?
– prof. dr. Ivan Eržen in Ada Hočevar Grom: Izzivi in priložnosti nove organiziranosti javnega zdravja v Sloveniji – 2 leti po reorganizaciji – NIJZ
– Zora Levačić: Izzivi in priložnosti nove organiziranosti javnega zdravja v Sloveniji – 2 leti po reorganizaciji – NLZOH

 

Zbornik in prezentacije 22. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Nova Gorica, 28. in 29. maj 2015

 

   

 

   Zbornik: Kultura odnosov in komunikacij v zdravstvu

 

 


Prezentacije:
– prof. dr. Dejan Verčič: Kaj je še spodobno pri oglaševanju in obveščanju javnosti na področju zdravstva?
– Marina Urbanc: Komunikacija v lekarni pri izdaji zdravil in samozdravljenju
– Jana Bogdanovski: Pomen notranjega obveščanja in pretoka informacij – Dobro delo je pomembno, dobri odnosi pomembnejši
– dr. Saška A. Terseglav: Pomen komunikacijskih kompetenc v procesu zdravljenja – “Oprostite gospod pacient, za pogovor nama je zmanjkalo časa!”
– prim. Darja Boben-Bardutzky: Prestižna motnja – resna ovira za napredek in vzpostavljanje korektnih odnosov v družbi
– mag. Stanislav Pušnik: Zdravstveni dom v klasičnem pomenu besede je in mora biti ključni dejavnik in nosilec politike zdravstvenega varstva na lokalnem nivoju
– Helena Ulčar Šumčič: Kaj je potrebno upoštevati za pripravo mreže na sekundarni ravni?
– mag. Jurij Stariha: Kaj je potrebno upoštevati za pripravo mreže na sekundarni ravni?
– mag. Miran Bizjak: Predstavitev Goriške regije
– Metod Mezek: Zaupajmo managementu – potrebne spremembe vodenja zdravstvenih zavodov s ciljem večje avtonomije in učinkovitosti
– Tomaž Glažar: Ekonomski in poslovni vidiki zdravstvene reforme
– Lučka Böhm: Kako do spodobnega zdravstvenega varstva in naloge ZZZS pri tem
– mag. Robert Cugelj: Korporativni vidik usklajenega vodenja in nadzora
– mag. Marjan Ferjanc: Poslovni vidik usklajenih pristopov
– asist. Franc Vindišar: Strokovni vidik usklajenega dela na ravni zavoda
– Anton Zorko: Prikaz nadzorne funkcije usklajenega dela zavoda in usklajevanje interesov z lastniki

 

Zbornik in prezentacije 17. jesenskega srečanja članov Društva ekonomistov v zdravstvu – PODČETRTEK, 16. in 17. oktober 2014

 

 

Zbornik: Združimo znanje, odstranimo ovire

 

 

 

Prezentacije:

– doc. dr. Branko Mayr: Pomen stabilnosti financiranja zdravstvenih zavodov
– Marjan Javornik: Problematika plačevanja dobaviteljem v obdobju finančne nediscipline
– Andrej Ržišnik: S sklenjeno verigo odgovornosti do uspešnih gradbenih projektov tudi v javnem zdravstvu
– Nataša Gimpelj in Vanja Cekuta: Vključitev vseh zaposlenih v stroškovno zavedanje delovanja zavoda – primer iz prakse – evidentiranje stroškov na pacienta v SB Novo mesto
– Uroš Stropnik: Proces uvedbe projekta Elektronsko evidentiranje delovnega časa – primer iz prakse

– Vlasta Nussdorfer: Je pravica do zdravstvene oskrbe, kot temeljna in univerzalna pravica, ogrožena
– Duša Hlade Zore: Opozorila in pritožbe, ki jih pacienti najpogosteje posredujejo zastopniku pacientovih pravic
– Jurij Stariha: Vpliv birokratizacije na učinkovitost zdravstvenega sistema
– dr. Željko Čurić: Krepitev odnosov v zdravstvenem zavodu

 

Zbornik in prezentacije 21. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Bernardin, 22. in 23. maj 2014

 

Naslovnica_21

 

 

Zbornik: Politika ali stroka v zdravstvu?

 

 

 

Prezentacije:

– prof. dr. Maks Tajnikar: Poslanstva in vizije slovenskih izvajalcev zdravstvenega varstva
– doc. dr. Milena Kramar Zupan: Poslanstvo in vizija Zdravstvenega doma Novo mesto
– prof. dr. Tomaž Kern in doc. dr. Matjaž Roblek: Smo dovolj zreli, usposobljeni in pogumni za uvajanje procesov v zdravstvu_
– mag. Robert Cugelj: Smo dovolj zreli, usposobljeni in pogumni za uvajanje procesov v zdravstvu_ (URI SOČA)
– prof. dr. Andrej Kovačič: Smo dovolj zreli, usposobljeni in pogumni za uvajanje procesov v zdravstvu?
– Robert Ludvik: Praksa uvajanja informacijskih sistemov v zdravstvu
– doc. dr. Petra Došenović Bonča: Poslovni načrt – ključ do dobre in učinkovite odločitve
– Jože Veternik: Strateški in poslovni načrt Osnovnega zdravstva Gorenjske
– doc. dr. Matej Černe: Kako ravnati z ljudmi v zdravstvu? Od prvinskega vodenja do čustvene inteligence na delovnem mestu
– dr. Ana Gračner: Management sprememb in uspešno uvajanje kulture varnosti bolnikov: študija primera slovenske bolnišnice

– Damjana Jelačin Ivanović: Območje območne enote Koper
– Helena Ulčar Šumčić: Aktualna problematika javnih zdravstvenih zavodov
– mag. Elda Gregorič Rogelj: Spremembe v zdravstvu
– Samo Fakin: Slovenija 2030 – Javno zdravstvo danes in leta 2030
– Milan Soršak: Problematika skupin primerljivih primerov – SPP 10 let po uvedbi
– Larisa Hajdinjak: Problematika SPP 11 let po uvedbi
– Nataša Gimpelj: Primeri SPP v regionalnih bolnišnicah – izkušnje Splošne bolnišnice Novo mesto
– Jurij Fürst: Uvedba terapevtskih skupin zdravil v Sloveniji
– asist. Alenka Premuš Marušič: Terapevtske skupine v praksi (v bolnišnici)
– Urška Močnik: Terapevtske skupine zdravil (v zdravstvenem domu)

 

 

Zbornik in prezentacije 16. jesenskega srečanja članov Društva ekonomistov v zdravstvu – ZREČE, 17. in 18. oktober 2013

 

Zbornik: Povezovanje v zdravstvu

 

 

 

 

Prezentacije:

– mag. Egidij Čretnik: Predstavitev Celjske regije
– Dorijan Marušič: Kvantitativni vidiki slovenskega zdravstva in možnosti povezovanja programov
– Matija Pavlovčič: Metode tesnejšega povezovanja in sodelovanja izvajalcev zdravstvenih storitev za povečanje učinkovitosti zdravljenja
– Rade Pribaković Brinovec: Sistemski vidiki načrtovanja kadrov v zdravstvu in čezmejno zdravstveno varstvo (povezovanje)
– mag. Jaka Slokan: Kritični pogled zavarovanca na vse težje dostopnost pravic iz OZZ
– Jože Veternik: Ali je lahko oblika povezovanja v Osnovnem zdravstvu Gorenjske rešitev za primarno zdravstvo?
– Uroš Zafošnik: Povezanost osnovnega zdravstva v mestnem okolju in dolgoletna praksa povezovanja službe za NMP

– Tomaž Gantar: Predstavitev načrtovanih sprememb zdravstvene zakonodaje in pogled MZ na možnosti povezovanja v zdravstvu
– prim. izr. prof. dr. Ivan Eržen: Pomen reorganizacije za nadaljnji razvoj javnega zdravja v Sloveniji
– Zora Levačić: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – izziv za prihodnost

 

Zbornik in prezentacije 20. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Ljubljana, 16. in 17. maj 2013


 

   Zbornik: Ozrimo se nazaj, gremo naprej!

 

 

 

Prezentacije:

– Marjan Sušelj: Predstavitev Osrednje slovenske regije
– Pascal Garel: The directive on patients rights in crossborder healthcare: challenges and questions

– mag. Simon Vrhunec: Pogled in možnosti Univerzitetnega kliničnega cetra Ljubljana na Direktivo o prehodu pacientov
– Janez Lencl: Vpetost Univerzitetnega kliničnega centra Maribor v evropski sistem zdravstvenega varstva
– Darko Žiberna: Dosedanje izkušnje in perspektiva sodelovanja z Italijo
– mag. Robert Cugelj: Dosedanje mednarodne izkušnje kot osnova za povezovanje z EU
– Zvezdana Veber Hartman: Vloga Ministrstva za zdravje v čezmejnem zdravstvenem varstvu
– Eva Godina: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in njegova vloga pri čezmejnem uresničevanju pravic zdravstvenega varstva
– mag. Ivan Gracar: Zasebna zdravstvena zavarovanja – kako naprej_

– Andrej Bručan: Delovanje Ministra za zdravje 7.6.2000-31.11.2000 in 13.12.2004-30.8.2007
– Simon Vrhunec: Predstavitev problematike v mandatu ministra prof. dr. Dušana Kebra
– Darko Žiberna: Predstavitev problematike v mandatu ministrice Zofije Mazej Kukovič
– Dorijan Marušič: Znanje za zdravje: April 2010 – februar 2012

 

Zbornik in prezentacije 19. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Rimske Toplice, 24. in 25. maj 2012

Naslovnica Zbornik

 

 

 Zbornik: Kako naprej v zdravstvu?

 

 

 

Prezentacije:

– mag. Andreja Zaveršek in Bojan Andrejaš: Poslovni informacijski sistemi v zdravstvu in uvajanje Informacijske varnosti v zdravstvu
– Danijela Gorišek: Predstavitev Savinjske regije
– prim. mag. Martin Toth: Kritičen pogled na Splošni dogovor in pogajanje med partnerji
– mag. Jaka Slokan: Pravna ureditev partnerskega dialoga v javnem zdravstvu
– asist. Franc Vindišar: Stroškovna učinkovitost pri uvajanju novih zdravstvenih materialov
– Anka Bolka: Prenova izmenjave podatkov za obračun storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju
– Marjan Javornik: Kaj bi naročniki spremenili v Zakonu o javnem naročanju?
– Samo Fakin: Predstavitev programa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za izhod iz krize
– mag. Marija Seljak: Predstavitev programa Inštituta za varovanje zdravja RS za izhod iz krize
– Metod Mezek: Možnosti javnih zdravstvenih zavodov za uvajanje dodatnih varčevalnih ukrepov

Zbornik in prezentacije 14. jesenskega srečanja članov Društva ekonomistov v zdravstvu – LENDAVA, 20. in 21. oktober 2011

14_jesensko-srecanje_lendava_splet_21       

   

   Zbornik:  Učinkovitost poslovanja zdravstvenih zavodov (pdf; 2,65 MB)

 

 

 

Prezentacije:

– Ivan Tibaut: Predstavitev pomurske zdravstvene regije
– mag. Simon Vrhunec: Učinkovitost v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana v razmerah recesije
– mag. Marjan Ferjanc: Učinkovitost in racionalnost sta tudi v zdravstvu ključ do uspešnega poslovanja
– Bojan Korošec: Kako povečati učinkovitost poslovanja – Splošna bolnišnica Murska Sobota
– Vojko Mihelj: Kako povečati učinkovitost poslovanja – Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
– prim. asist. mag. Jernej Završnik: Kako povečati učinkovitost poslovanja – Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
– Zora Levačić: Učinkovitost poslovanja zavodov za zdravstveno varstvo
– Ivan Zajc: Kako povečati učinkovitost poslovanja – Pomurske lekarne
– mag. Elda Gregorič Rogelj: Učinkovitost poslovanja z vidika odgovornosti managementa v zdravstvu
– doc. dr. Valentina Prevolnik Rupel: Vrednotenje zdravstvenih tehnologij v Sloveniji
– Samo Fakin: Priložnosti za izboljšave v slovenskem zdravstvenem sistemu
– Marjan Javornik: V katerih delih postopka javnega naročanja so še možnosti za izboljšanje učinkovitosti?
– Igor Horvat: Smisel in praktični vidik certificiranja/akreditiranja bolnišnic
– spec. Miha Ozimek: Zloraba osebnih podatkov vas lahko drago stane

Zbornik in prezentacije 18. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – BOHINJSKA BISTRICA, 26. in 27. maj 2011

Zbornik: Varstvo zakonitosti in spremembe zdravstvenega sistema (pdf, 6.330 KB)

Prezentacije:

– dr. Zdenka Čebašek Travnik: Ali je pravica do zdravja ogrožena?
– Miriam Ravnikar Šurk: Najpogostejše zmote in napake pri javnih naročilih v zdravstvu
– dr. Igor Šoltes: Računsko sodišče RS in njegova presoja smotrnosti uporabljenih javnih virov v zdravstvu
– mag. Rosana Lemut Strle: Zasebnost in varovanje osebnih podatkov v zdravstvu
– Dorijan Marušič: Nadgrajevanje zdravstvenega sistema
– Samo Fakin: Ali je lahko slovensko zdravstvo najboljše v Evropi v luči zdravstvene reforme?
– Metod Mezek: Kaj pomenijo spremembe za izvajalce zdravstvenega varstva
– Primož Rus: Vpliv sprememb na koncesijsko dejavnost v okviru javnega zdravstva
– doc. dr. Aleš Mlinarič: Spremembe v lekarniški dejavnosti