Zbornik in prezentacije 22. jesenskega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Rogaška Slatina, 17. in 18. oktober 2019

 

 

Zbornik: Pomen ekonomike v zdravstvu

 

 

 

Prezentacije:
– prim. mag. Dorijan Marušič: Kje smo z vidika ekonomije v zdravstvu?
– mag. Nevenka Romih: Kako lahko ekonomisti vplivajo na uspešno poslovanje JZZ
– dr. Ervin Pfeifer: Obvladovanje zalog v javnih zdravstvenih zavodih
– doc. dr. Denis Tomše: Načini za razbremenitev timov ambulant družinske medicine – predlogi in rešitve
– Miran Golub: Izvedba javnega razpisa za lekarne
– Damijan Perne: Pogled na zdravstvo malo drugače
– Marina Senčar: Predstavitev Savinjske zdravstvene regije
– Daniela Dimić: Finančna projekcija za leto 2020
– Janez Poklukar: Kako uspešno voditi javni zdravstveni zavod
– mag. Emilija Guštin: Kje smo s pripravo sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe
– Anka Bolka: Kako bodo demografske spremembe, uvajanje novih metod zdravljenja in uspešnost zdravljenja vplivale na financiranje zdravstvenega sistema
– prof. dr. Matjaž Vogrin: Obvladovanje produktivnosti kadra

 

Zbornik in prezentacije 26. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Bohinjska Bistrica, 23. in 24. maj 2019

 

 

Zbornik: Pravilne odločitve – osnova za razvoj slovenskega zdravstvenega sistema

 

 

 

Prezentacije:
– Eva Helena Zver:Neenakosti v finančni dostopnosti do zdravstva v Sloveniji z vidika mednarodnih primerjav
– Dušan Jošar: Primarno zdravstvo v prihodnosti?
– Marjan Pintar: SKUPNA BAZA CEN kot orodje za izboljšanje procesov nabav v zdravstvu
– mag. Mirko Stopar: Ali smo uspešni pri sanaciji bolnišnic?
– mag. Karmen Grom Kenk: Kako smo krepili primarno zdravstvo?
– Mateja Babič: Kako bomo zagotovili sledenje zdravil po EU direktivi?
– Nataša Čarman-Korenjak: Zdravstveno stanje Gorenjske
– Marjan Sušelj: Ali smo že vzpostavili finančno stanje, ki je bilo pred gospodarsko krizo in kakšne so napovedi?
– Metka Zaletel: Kakovost podatkov na nacionalni ravni
– Janez Poklukar: Kaj je res in kaj ne o številu zaposlenih v zdravstvu

Zbornik in prezentacije 21. jesenskega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Moravske Toplice, 18. in 19. oktober 2018

 

 

Zbornik: Zdravstvo v pričakovanju nove zdravstvene politike

 

 

 

Prezentacije:
– Anka Bolka: Izzivi in ovire projekta Nacionalna stroškovna analiza
– mag. Ema Grošelj Lavtar: Načini finančnega nagrajevanja
– Metka Petek Uhan: Neskladnosti med normativi in obračunskim modelom pri ambulantah z glavarino
– asist. mag. Franc Vindišar: PVP – poskus nagrajevanja zaposlenih
– Damijan Perne: Vodenje – kompetence – motiviranje
– prim. mag. Dorijan Marušič: Finančne potrebe do 2025 – projekcija
– mag. Nevenka Romih: Poti in stranpoti financiranja slovenskega zdravstva v zadnjih štirih letih
– Marjan Sušelj: Financiranja zdravstva iz zdravstvenega zavarovanja – danes in jutri 
– Radovan Zupančič: Razumevanje sebe za lažje delo v zdravstvu

Zbornik in prezentacije 25. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Bernardin, 24. in 25. maj 2018

 

 

 

Zbornik: Nazaj k izvirnim načelom ekonomike in vodenja v zdravstvu

 

 

 

Prezentacije:
– mag. Mirko Stopar: Razmišljanje ministrstva o štirih temeljnih načelih ekonomike
– mag. Sonja Šmuc: Zdravstvo ni zastonj
– mag. Radivoj Nardin: Vodenje bolnišnic v sedanjosti in prihodnosti
– dr. Jožko Peterlin: Kako se izogniti pastem pri finančnem načrtovanju v podjetju
– Nada Zajec: Kako se ekonomisti v zdravstvu odzivamo na situacijo v zdravstvu
– Ksenija Špiler Božič: Kako poiskati potencial v zaposlenih
– mag. Vesna Vižintin Šporn: Stanje in priložnosti razvoja zaposlenih v zdravstvu?
– Damijana Jelačin Ivanovič: Območna enota Koper
– mag. Franc Hočevar: Volilne obljube na področju zdravstvenega varstva v programih političnih strank
– Marjan Sušelj: Ali je res potrebno vlogo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v zdravstvu spremeniti?
– mag. Eva Helena Zver: Posledice demografskih in tehnoloških sprememb za vire in izdatke za zdravstvo
– mag. Vera Rozman: Optimizacija zdravstvenih domov
– mag. Marjan Ferjanc: Odgovornost upravljanja in vodenja v zdravstvu
– Inna Mlada, Philipp Meng: Centralized healthcare information systems at state level – yes or no?

 

Zbornik in prezentacije 24. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Laško, 25. in 26. maj 2017

 

 

 

Zbornik: Korupcijska tveganja v zdravstvu

 

 

 

Prezentacije:
– dr. Erik Kerševan: Sistemske osnove in vloga državnih institucij pri obravnavi korupcije
– izr. prof. dr. Branko Lobnikar: Upravljanje tveganj za preprečevanje korupcije v zdravstvu
– Janez Lavre: Izkušnje in problemi uravnave korupcijskih tveganj in korupcije v bolnišnici
– Metka Petek Uhan: Izkušnje in problemi uravnave korupcijskih tveganj in korupcije v osnovnem zdravstvenem varstvu
– dr. Igor Lamberger: Dosedanje izkušnje in učinkovitost preiskovalnih institucij pri odkrivanju in obvladovanju korupcijskih tveganj v zdravstvu
– Sebastijan Peterka: Vloga civilne družbe pri preprečevanju in obvladovanju korupcijskih tveganj v zdravstvu
– prim. Nataša Fikfak: Baza podatkov o zdravilih in medicinskih pripomočkih ter njihovo strukturiranje je opora za javno naročanje, nadzor, vodenje in preprečevanje korupcijskih tveganj
– Marina Senčar: Predstavitev Celjske zdravstvene regije
– Tanja Mate: Aktualne spremembe zakonodaje – Skupaj za družbo zdravja
– Marjan Sušelj: Izzivi novega ZZVZZ za poslovanje ZZZS
– Metod Mezek: Mesto in vloga Združenja v dogovarjanju – ZZVZZ
– asist. mag. Franci Vindišar: Normativi dela zdravnikov in vpliv na delovanje JZZ
– Miran Golub: Problematika javnega naročanja v javnih lekarniških zavodih

Zbornik in prezentacije 19. jesenskega srečanja Društva ekonomistov v zdravstvu – Maribor, 20. in 21. oktober 2016

 

 

 

 

 

     Zbornik: Spremembe in novosti v zdravstvu

 

 

 

 


Prezentacije:
– Lidija Apohal Vučkovič: Inšpekcijski nadzori v zdravstvenih zavodih
– dr. Miroslav Kranjc: Vloga Računskega sodišča RS in njegova presoja smotrne uporabe javnih virov
– mag. Metka Cerar: Priporočila revizorja kot pripomoček vodstvu javnega zdravstvenega zavoda
– doc. dr. Milena Kramar Zupan: Uporabnost in izvedba revizijskih priporočil za management
– Tatjana Jevševar: Ali interni revizor nadzira ali proaktivno sodeluje s poslovodstvom v osnovnem zdravstvu?
– Stane Frim: Predstavitev Podravske zdravstvene regije
– Tomaž Glažar: Prenova zdravstvene zakonodaje, ocena stanja in izzivi
– Marjan Sušelj: Prenova zdravstvene zakonodaje, ocena stanja in izzivi – pričakovanja ZZZS
– Miran Golub: Sprememba Zakona o lekarniški dejavnosti
– mag. Dušanka Petrič: Glavni izzivi pri vzpostavljanju urgentnih centrov
– asist. mag. Franci Vindišar: Problematika nove organiziranosti urgentnih centrov – strokovni vidiki
– Petra Kokoravec: Urgentni center v očeh ZD Nova Gorica

 

Zbornik in prezentacije 18. jesenskega srečanja Društva ekonomistov v zdravstvu – Radenci, 15. in 16. oktober 2015

 


Zbornik: Evropa, zdravstvo in mi

 

 

 

Prezentacije:
– mag. Eva Helena Zver: Primerljivost ekonomskih in drugih kvantitativnih vidikov zdravstva med Slovenijo in EU
– prof. dr. Andrej Robida: Primerljivost kvalitete storitev in posameznih standardov EU s Slovenijo
– Janez Lavre: Akreditacije in ISO standardi – smo primerljivi z EU?
– Klemen Ganziti: Kaj nam je prinesla Direktiva EU o čezmejnem zdravljenju
– mag. Robert Cugelj: Tržne možnosti in priložnosti slovenskega zdravstva v EU
– Tomaž Glažar: Stališča Ministrstva za zdravje do tržne dejavnosti

– Milojka Kolar Celarc: Usmeritve za upravljanje in vodenje zdravstvenih zavodov v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025
– Ivan Tibaut: Predstavitev pomurske zdravstvene regije
– Samo Fakin: Finančno poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2015 – 2017 s pogledom na aktualne dogodke
– Mircha Podrugovac in doc. dr. Tit Albreht: Doseganje kvalitativnih vidikov zdravja v Sloveniji in drugih državah EU
– mag. Martin Toth: Najbolj značilni sistemi zdravstvenih zavarovanj v Evropi in načini plačevanja izvajalcev
– Miran Golub: Ali so naše lekarne tako dobre kot v EU ali celo boljše?
– prof. dr. Ivan Eržen in Ada Hočevar Grom: Izzivi in priložnosti nove organiziranosti javnega zdravja v Sloveniji – 2 leti po reorganizaciji – NIJZ
– Zora Levačić: Izzivi in priložnosti nove organiziranosti javnega zdravja v Sloveniji – 2 leti po reorganizaciji – NLZOH

 

Zbornik in prezentacije 22. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Nova Gorica, 28. in 29. maj 2015

 

   

 

   Zbornik: Kultura odnosov in komunikacij v zdravstvu

 

 


Prezentacije:
– prof. dr. Dejan Verčič: Kaj je še spodobno pri oglaševanju in obveščanju javnosti na področju zdravstva?
– Marina Urbanc: Komunikacija v lekarni pri izdaji zdravil in samozdravljenju
– Jana Bogdanovski: Pomen notranjega obveščanja in pretoka informacij – Dobro delo je pomembno, dobri odnosi pomembnejši
– dr. Saška A. Terseglav: Pomen komunikacijskih kompetenc v procesu zdravljenja – “Oprostite gospod pacient, za pogovor nama je zmanjkalo časa!”
– prim. Darja Boben-Bardutzky: Prestižna motnja – resna ovira za napredek in vzpostavljanje korektnih odnosov v družbi
– mag. Stanislav Pušnik: Zdravstveni dom v klasičnem pomenu besede je in mora biti ključni dejavnik in nosilec politike zdravstvenega varstva na lokalnem nivoju
– Helena Ulčar Šumčič: Kaj je potrebno upoštevati za pripravo mreže na sekundarni ravni?
– mag. Jurij Stariha: Kaj je potrebno upoštevati za pripravo mreže na sekundarni ravni?
– mag. Miran Bizjak: Predstavitev Goriške regije
– Metod Mezek: Zaupajmo managementu – potrebne spremembe vodenja zdravstvenih zavodov s ciljem večje avtonomije in učinkovitosti
– Tomaž Glažar: Ekonomski in poslovni vidiki zdravstvene reforme
– Lučka Böhm: Kako do spodobnega zdravstvenega varstva in naloge ZZZS pri tem
– mag. Robert Cugelj: Korporativni vidik usklajenega vodenja in nadzora
– mag. Marjan Ferjanc: Poslovni vidik usklajenih pristopov
– asist. Franc Vindišar: Strokovni vidik usklajenega dela na ravni zavoda
– Anton Zorko: Prikaz nadzorne funkcije usklajenega dela zavoda in usklajevanje interesov z lastniki

 

Zbornik in prezentacije 17. jesenskega srečanja članov Društva ekonomistov v zdravstvu – PODČETRTEK, 16. in 17. oktober 2014

 

 

Zbornik: Združimo znanje, odstranimo ovire

 

 

 

Prezentacije:

– doc. dr. Branko Mayr: Pomen stabilnosti financiranja zdravstvenih zavodov
– Marjan Javornik: Problematika plačevanja dobaviteljem v obdobju finančne nediscipline
– Andrej Ržišnik: S sklenjeno verigo odgovornosti do uspešnih gradbenih projektov tudi v javnem zdravstvu
– Nataša Gimpelj in Vanja Cekuta: Vključitev vseh zaposlenih v stroškovno zavedanje delovanja zavoda – primer iz prakse – evidentiranje stroškov na pacienta v SB Novo mesto
– Uroš Stropnik: Proces uvedbe projekta Elektronsko evidentiranje delovnega časa – primer iz prakse

– Vlasta Nussdorfer: Je pravica do zdravstvene oskrbe, kot temeljna in univerzalna pravica, ogrožena
– Duša Hlade Zore: Opozorila in pritožbe, ki jih pacienti najpogosteje posredujejo zastopniku pacientovih pravic
– Jurij Stariha: Vpliv birokratizacije na učinkovitost zdravstvenega sistema
– dr. Željko Čurić: Krepitev odnosov v zdravstvenem zavodu

 

Zbornik in prezentacije 21. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Bernardin, 22. in 23. maj 2014

 

Naslovnica_21

 

 

Zbornik: Politika ali stroka v zdravstvu?

 

 

 

Prezentacije:

– prof. dr. Maks Tajnikar: Poslanstva in vizije slovenskih izvajalcev zdravstvenega varstva
– doc. dr. Milena Kramar Zupan: Poslanstvo in vizija Zdravstvenega doma Novo mesto
– prof. dr. Tomaž Kern in doc. dr. Matjaž Roblek: Smo dovolj zreli, usposobljeni in pogumni za uvajanje procesov v zdravstvu_
– mag. Robert Cugelj: Smo dovolj zreli, usposobljeni in pogumni za uvajanje procesov v zdravstvu_ (URI SOČA)
– prof. dr. Andrej Kovačič: Smo dovolj zreli, usposobljeni in pogumni za uvajanje procesov v zdravstvu?
– Robert Ludvik: Praksa uvajanja informacijskih sistemov v zdravstvu
– doc. dr. Petra Došenović Bonča: Poslovni načrt – ključ do dobre in učinkovite odločitve
– Jože Veternik: Strateški in poslovni načrt Osnovnega zdravstva Gorenjske
– doc. dr. Matej Černe: Kako ravnati z ljudmi v zdravstvu? Od prvinskega vodenja do čustvene inteligence na delovnem mestu
– dr. Ana Gračner: Management sprememb in uspešno uvajanje kulture varnosti bolnikov: študija primera slovenske bolnišnice

– Damjana Jelačin Ivanović: Območje območne enote Koper
– Helena Ulčar Šumčić: Aktualna problematika javnih zdravstvenih zavodov
– mag. Elda Gregorič Rogelj: Spremembe v zdravstvu
– Samo Fakin: Slovenija 2030 – Javno zdravstvo danes in leta 2030
– Milan Soršak: Problematika skupin primerljivih primerov – SPP 10 let po uvedbi
– Larisa Hajdinjak: Problematika SPP 11 let po uvedbi
– Nataša Gimpelj: Primeri SPP v regionalnih bolnišnicah – izkušnje Splošne bolnišnice Novo mesto
– Jurij Fürst: Uvedba terapevtskih skupin zdravil v Sloveniji
– asist. Alenka Premuš Marušič: Terapevtske skupine v praksi (v bolnišnici)
– Urška Močnik: Terapevtske skupine zdravil (v zdravstvenem domu)