Predstavitev društva

Društvo ekonomistov v zdravstvu je pravna oseba zasebnega prava – je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje strokovnjakov, ki delajo na kateremkoli ekonomskem ali organizacijskem področju v zdravstvu RS.

Pristopna izjava

Pobuda za ustanovitev takšnega društva je bila dana že decembra 1992. Na 1. srečanju ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, ki ga je organizirala skupina ekonomistov z Inštituta za varovanje zdravja, med njimi so bili aktivni predvsem mag. Franc Bohinc, dr. Alojz Brus in dr. Ksenija Saražin Klemenčič, je bil imenovan iniciativni odbor za ustanovitev društva. Na 2. srečanju, marca 1994 v Ljubljani, je bilo podpisanih 75 pristopnih izjav, vendar je začetno navdušenje potem malo zamrlo in društvo formalno ni bilo ustanovljeno.

Oktobra 1995 je bil sprejet nov Zakon o društvih in ekonomisti iz zdravstvenih zavodov so ponovno dali pobudo, da se ustanovi društvo ekonomistov in poslovodnih delavcev. Dne 15.03.1996 je bil ustanovni zbor, na katerem so Franc Bohinc, Nevenka Banović, Alojz Brus, Marija Florjančič, Marjan Golob, Slavica Konstantinovič, Stojan Lozar, Jurij Plazovnik, dr. Ksenija Saražin Klemenčič, Jože Veternik in Darja Vižintin Zupančič sprejeli sklep o ustanovitvi Društva ekonomistov v zdravstvu in statut društva.

Upravna enota Ljubljana je dne 26.09.1996 izdala odločbo, da se Društvo ekonomistov v zdravstvu, ki ga zastopa Franc Bohinc, vpiše v register pod zaporedno število 118, sedež društva pa je pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, Njegoševa cesta 8. Število članov se je hitro povečevalo in kmalu preseglo število 100, kar je zahtevalo spremembo statuta, ki je bil sprejet na občnem zboru aprila 1997 v Radencih. Izvoljeni so bili organi društva: 13-članski upravni odbor, in sicer predsednik mag. Franc Bohinc, tajnik Nevenka Banović, blagajnik Darja Vižintin Zupančič ter deset članov, ki so bili imenovani tako, da je bila zagotovljena zastopanost vseh območij v RS; nadzorni odbor ter disciplinska komisija za 4-letno mandatno obdobje. Sprejet je bil tudi sklep, da društvo pristopi med ustanovitelje Zveze ekonomistov Slovenije.

  • Zbor članov, ki je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani, se sklicuje najmanj enkrat letno, ko se sprejema program dela in finančni načrt ter letno poročilo.
  • Upravni odbor izvršuje sklepe občnega zbora, vodi delo društva med dvema občnima zboroma, skrbi za finančno in materialno poslovanje, določa višino članarine in upravlja s premoženjem društva. V preteklem obdobju je bilo vsako leto od 6 do 10 sej upravnega odbora.
  • Nadzorni odbor društva predvsem nadzira finančno poslovanje in enkrat letno poroča Zboru članov.

V oktobru 2016 so potekale volitve v organe Društva ekonomistov v zdravstvu, ki je dobilo novo vodstvo. Helena Ulčar Šumčić je postala nova predsednica, tajnik je mag. Robert Cugelj, Mateja Lovšin pa blagajnik društva. Heleno Ulčar Šumčić je kot predstavnik Osrednjeslovenske regije zamenjal dr. Danijel Starman. Pred volitvami je bila 12 let predsednica Nevenka Banović, tajnik je Tomaž Rusimovič, blagajnik pa Darja Vižintin Zupančič. Članstvo v društvu je prostovoljno. Redni član lahko postane vsak, ki dela na ekonomskem ali organizacijskem področju v zdravstvu ali pa se za ta področja zanima.

Častno članstvo se dodeljuje domačim in tujim strokovnjakom, ki imajo pomembne zasluge za razvoj ekonomike in organizacije zdravstva v RS. Na 10. in 20. jubilejnem strokovnem srečanju ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu je bilo imenovanih kar nekaj častnih članov, ki (med drugim) ne plačujejo kotizacije na naših naslednjih srečanjih.

Število rednih članov se je iz leta v leto povečevalo in doseglo preseglo število 300. Poleg ekonomistov so člani tudi strokovnjaki z drugačno izobrazbo: zdravniki, pravniki, informatiki, organizatorji, medicinske sestre, farmacevti in drugi, mnogi so na vodilnih mestih v zdravstvenih zavodih. Letna članarina se je od prvotnih 1.000,00 SIT povečala na 2.000,00 SIT, od leta 2007 pa nespremenjena in znaša 10,00 EUR. Od leta 2017 znaša članarina 13,00 EUR.

Društvo organizira strokovna izpopolnjevanja v obliki srečanj svojih članov, katerih del je tudi družabna dejavnost. Upravni odbor, ki vsa leta deluje tudi kot organizacijski odbor srečanj, je sprejel sklep, da so vsakoletna strokovna srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu dva dni spomladi (prva leta so bila organiziranja v mesecu aprilu, zadnja leta pa jih organiziramo v mesecu maju) in vsakič v drugem kraju Slovenije. Tako smo se selili po vsej Sloveniji: od Radencev v Novo Gorico, Čatež, Portorož, Zreče, na Bled in nazaj v Ljubljano, ko je bilo leta 2003 jubilejno 10. srečanje, ki je izjemoma trajalo tri dni. Naslednja spomladanska srečanja so bila v Mariboru, na Otočcu, v Portorožu, v Radencih, na Ptuju, v Rogaški Slatini, v Čatežu, v Bohinjski Bistrici, Rimskih Toplicah in spet v Ljubljani, kjer je bilo 20. jubilejno strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu. Zadnjih letih pa smo bili v Portorožu, Novi Gorici, Bohinjski Bistrici, Laškem, Bernardinu in ponovno v Bohinjski Bistrici. Udeležencem so predavali priznani domači in tuji strokovnjaki iz različnih področij, pa tudi marsikateri član je v teh letih predstavil zanimivo temo, izmenjava izkušenj pa je možna tudi v družabnem delu. Prispevki so objavljeni v zbornikih srečanj, ki so dosegljivi vsem tudi v knjižnicah. Od leta 2006 pa so vsi zborniki objavljeni tudi na naši spletni strani. Od leta 2014 so dostopni le registriranim članom društva.

Ankete o vsebini, kakovosti predstavljenih tem in organizaciji srečanj kažejo, da so udeleženci zadovoljni, saj se povprečna ocena vrti okrog 4 od najvišje možne 5, pa tudi samo število udeležencev – od 150 do 250 – priča o tem. Poleg spomladanskih Društvo ekonomistov v zdravstvu organizira tudi jesenska srečanja. Decembra leta 1997 je bilo prvič samo za člane organizirano predavanje: Komuniciranje – nastopanje v javnosti. Naslednje leto na Bledu so bile predstavljene tri aktualne teme. Novembra 1999 je snežno neurje preprečilo 3. druženje v Žalcu, tako so bila jesenska srečanja prestavljena na mesec oktober. Leta 2000 smo bili na Otočcu, naslednja leta pa v Velenju, Novi Gorici (2×), Moravcih, Rogaški Slatini, Kranjski gori, Podčetrtku (2×), Laškem, Bledu, Lipici, Lendavi, Ankaranu, Zrečah, Radencih, Mariboru, Ptuju, Moravskih Toplicah in Rogaški Slatini.
Sčasoma so postala jesenska srečanja vse bolj podobna spomladanskim, poleg članov so se jih udeleževali tudi drugi, saj so bile obravnavane aktualne teme iz različnih področij z vidika teorije in prakse.

Na 19. jesenskem srečanju je bil tudi volilni Zbor članov, kjer so prisotni člani potrdili naslednje člane Upravnega in Nadzornega odbora.

Člani Upravnega odbora:
Helena Ulčar Šumčić, mag. Robert Cugelj, Mateja Lovšin
Cvetka Barbo, mag. Marjan Ferjanc, Erika Furlan, Vojko Mihelj, dr. Danijel Starman,
mag. Rosvita Svenšek, mag. Danijela Štumberger, Jože Veternik, Jana Vučak in Anton Zorko

Člani Nadzornega odbora:
Zlatko Lazarevič, Tanja de Gleria, Vida Komel, Ivanka Linasi in Elizabeta Grill


V letu 2021 so člani na izrednem Zboru članov izbrali in potrdili nove člane Upravnega in Nadzornega odbora Društva ekonomistov v zdravstvu:

Člani Upravnega odbora:

UPRAVNI ODBOR

Predsednica Helena Ulčar Šumčić
Tajnik Bogdan Tušar
Blagajnik Maja Bertoncelj

REGIJE

Osrednje slovenska – Ljubljana doc. dr. Denis Tomše
Savinjska – Celje Marjan Javornik
Goriška – Nova Gorica Vida Komel
Posavska – Krško Anton Zorko
Obalno kraška – Koper Damjana Jelačin Ivanovič
Gorenjska – Kranj Matjaž Žura
Dolenjska – Novo mesto Nino Zajc
Podravska – Maribor mag. Marjetka Kozar
Pomurska – Murska Sobota Jana Vučak
Koroška – Ravne Sabina Grm

Člani Nadzornega odbora:

NADZORNI ODBOR

Osrednje slovenska – Ljubljana Tanja de Gleria
Osrednje slovenska – Ljubljana Mojca Vnučec Špacapan
Dolenjska – Novo mesto Elizabeta Grill
Savinjska regija – Celje Alenka Obrul
Obalno kraška regija – Koper Nevenka Romih

Pri organizaciji srečanj nam pomagajo tudi sponzorji. Na 20. jubilejnem strokovnem srečanju ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu smo se jim zahvalili s podelitvijo častnih plaket.

V letu 2016 Društvo ekonomistov v zdravstvu praznuje 20 let. Člani Upravnega odbora Društva, tako sedanji, kot nekdanji, pripravljamo zbirko pričevanj o preteklem dogajanju, kar bomo objavili v posebni publikaciji.